CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 17/09/2021

 
KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 17/09/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
TONG XING HAI
101
 
9.3
6178
10.30
P/S - CO
DŨNG A
 
 
2.       
DONG BAC 22-11
147
 
4.2
11976
11.00
P/S - HN
TÙNG
 
 
3.       
TRUONG NGUYEN 89
103
 
5.5
2242
11.00
CO2.11 – P/S
LÂM
 
 
4.       
JIN RUN
225
 
10.0
37711
11.00
HN2.4 –HN
DƯƠNG A
NAM
 
5.       
RUN FU 1
170
 
5.5
17429
13.30
CO2.7 – P/S
DƯƠNG B
HIẾU
 
6.       
DONG BAC 22-01
146
 
4.2
11976
13.30
P/S - HN
TÙNG
 
 
7.       
GLOBAL DREAM
154
 
5.5
20395
14.30
CO2.10 – CP
CHÍNH
 
YK – ĐH