CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 19.09

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 19/09/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
DONG BAC 22 – 02
146
 
4.0
10874
07.00
HN2.8 – CO
DƯƠNG B
 
 
2.       
QUANG VINH 188
145
 
4.5
10923
07.00
P/S – HN
TÙNG
 
 
3.       
RUN FU 1
170
 
4.6
17429
08.00
P/S - CO
NAM
 
 
4.       
TM HAI HA 988
190
 
11.2
32614
11.00
HN2.13 – P/S
PHƯƠNG
 
 
5.       
THERESE SELMER
190
 
12.6
31222
12.00
HN2.7 – P/S
NAM
 
 
6.       
FAREAST HARMONY
190
 
9.5
33042
12.00
CO1.7 - HN
HẢI A
 
 
7.       
XIN AN NING
190
 
12.6
30963
12.00
CO2.1 – P/S
 
 
8.       
JIN RUN
225
 
13.3
37711
13.00
HN2.6 – P/S
CHÍNH
DƯƠNG A
 
9.       
VISSAI VCT 02
153
 
6.2
14851
18.00
P/S - CO
PHƯƠNG
 
 
10.  
XIN FENG HAI 8
112
 
6.6
5920
20.00
P/S - SĐ
CÔNG