CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH 20.09

NGÀY 20/09/2021 BS
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
TAN BINH 59
154
 
5.5
15137
03.00
PS – SĐ
TÙNG
 
 
2.       
JIAN XING
190
 
12.4
29988
12.30
CO1.1 – PS
DƯƠNG A
HIẾU
 
3.       
PRIDE
190
 
12.5
31301
13.00
HN2.15 – PS
HẢI A
DŨNG A
 
4.       
QUANG VINH 188
145
 
4.6
10923
13.00
HN2.17 – CO
HƯNG
VINH
 
5.       
COPPER LADY
160
 
5.8
14912
20.00
PS – SĐ
TÙNG