CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 06/10 và 07/10/2021

KẾ HOẠCH DẪN TÀU          
NGÀY 06/10/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
THE HARMONY
229
 
8.6
43656
18.30
P/S - HN
PHƯƠNG
HẢI A
NMS8
2.       
GREAT WENTAO
187
 
5.5
26778
21.00
P/S – SĐ
 
 
3.       
WOORI SKY
180
 
5.5
25388
23.00
SĐ – HN
MẪN
 
 
4.       
KIRAN AUSTRALIA
200
 
6.5
36353
23.00
SĐ – HN
PHƯƠNG
 
 
5.       
UEI MARU
70
 
2.9
699
23.00
SĐ – CO
TRƯỜNG
HIẾU
 
 
NGÀY 07/10/2021
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
6.       
SANTIAGO BASIN
180
 
5.5
20987
06.00
P/S – SĐ
 
 
7.       
MINERAL TIANJIN
289
 
7.0
88930
11.00
HN2.6 – P/S
DƯƠNG A
HẢI A
NMS8