CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH 07BS &08/10

NGÀY 07/10/2021 BS
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
GREAT WENTAO
187
 
5.5
26778
23.00
SĐ – HN
NAM
 
 
2.       
SANTIAGO BASIN
180
 
5.5
20987
23.00
SĐ - HN
HẢI A
 
 
 
                                                                                                          NGÀY 08/10/2021
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
3.       
DONG BAC 22 – 09
147
 
4.6
10964
06.00
PS - HN
DƯƠNG B
 
 
4.       
GUO SHUN 12
126
 
5.8
5549
06.00
PS – SĐ
ĐỒNG
 
 
5.       
TONG DA
181.5
 
6.9
24953
08.00
PS – SĐ
DƯƠNG A