CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 11.10.2021

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU          

                                                                                                            NGÀỲ 11/10/2021
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
XING SHENG
225
 
6.0
41073
11.00
P/S - SĐ
DƯƠNG A
 
 
2.       
HAI NAM 19
94
 
3.0
2734
14.00
P/S - HN
PHÓNG
 
 
3.       
MY THINH
134
 
4.5
8414
15.00
P/S - SĐ
ĐỒNG
 
 
4.       
LIAN YI DA 1 HAO
178
 
5.6
19996
16.00
P/S - SĐ
DƯƠNG A