CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 19/10/2021

KẾ HOẠCH DẪN TÀU          
NGÀY 19/10/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
LIAN IY DA 1 HAO
178
 
10.5
19996
10.00
CO 1-7 – P/S
 
 
2.       
TONG DA
182
 
11.5
24953
11.00
HN2.14 – P/S
DƯƠNG A
HIẾU