CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 21 & 22/10/2021

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU           

NGÀY 21/10/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

WAN ADVANTAGE

190

 

11.6

33044

18.30

HN2.7 – P/S

MẪN

 

 

2.       

DONG BAC 22-08

147

 

4.2

10964

21.00

HN2.17 - CO

TÙNG

 

 

3.       

VTT 28

92

 

3.2

2758

21.00

HN2.20 - CO

DŨNG B

 

 

 

NGÀY 22/10/2021

 

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

GLOBAL DIAMOND

154

 

5.0

20395

02.00

P/S - SĐ

MẪN

 

 

2.       

BEI LUN HAI 81

225

 

7.2

35884

09.00

P/S - SĐ

MẪN