CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 22.10.2021

KẾ HOẠCH DẪN TÀU          
NGÀY 22/10/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
DONG BAC 22-08
147
 
4.2
10964
08.00
HN2.17 - CO
NAM
 
 
2.       
TRUONG MINH OCEAN
136
 
4.0
8196
08.00
SĐ - CO
ĐỒNG
 
 
3.       
UEI MARU
70
 
2.9
699
08.00
SĐ - CO
DŨNG B
 
 
4.       
VTT28
92
 
3.2
2758
08.30
HN2.20 - CO
PHÓNG
 
 
5.       
KIYOMI
75.5
 
3.0
1498
16.00
P/S - CO
DŨNG B
 
 
6.       
VIET THUAN 32-01
180
 
10.4
20767
16.00
CO1.4 – P/S
NAM