CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 24/10

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU          

                                                                                                                
NGÀY 24/10/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
DONG BAC 22 - 11
147
 
7.8
11976
06.00
P/S - HN
TÙNG
 
 
2.       
MY THINH
134
 
8.3
8414
09.00
HO3 – P/S
HÙNG B