CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 25,26/10/2021

 NGÀY 25/10/2021                                                                                              

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

QUANG TRUNG 68

102

 

6.2

3610

20.00

CO2.8 – P/S

DŨNG A

 

 

2.       

DONG BAC 22-05

147

 

8.2

12137

22.00

CO1.13 – P/S

PHƯƠNG

 

 

3.       

EVOS VICTORY

180

 

8.3

21173

22.30

SĐ – CO

DƯƠNG A

DŨNG A

 

 

 

NGÀY 26/10/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

4.       

TAN BINH 59

151

 

5.8

15137

06.00

P/S – SĐ

TÙNG

 

 

5.       

VIET THUAN 668

122

 

9.15

7166

08.00

HO2 – P/S

DŨNG A

 

 

6.       

TIAN SHENG 26

225

 

12.5

38864

09.00

HN2.5 – P/S

PHƯƠNG