CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH 02.08 LÚC 10.00LT

                                                                                                        NGÀY 02/08/2022 BS
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
XINXIWANGMINGYUAN
90
 
3.6
2598
13.00
P/S – CO
LÂM
 
 
2.       
VIET THUAN STAR
182
 
11.6
24953
14.00
CO2.1 – PS
CHÍNH
 
 
3.       
SPRING WEALTH
229
 
6.9
51265
14.30
HN2.3 – PS
HẢI A
HƯNG
 
4.       
VIET THUAN 169
136
 
9.0
9693
15.30
CP – PS
DŨNG A
 
 
5.       
AQUAVOYAGEURS
289
 
12.1
89651
16.30
P/S – HN
CHÍNH
MẪN
HL
6.       
GREAT VICTORY
225
 
8.0
41872
14.00
HN2.5 – P/S
HẢI A
HƯNG
NMS8
7.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

   TBHT: VINH(0916811411)

   TRỰC ĐH : MR CHÍNH(0912103363)