CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 04/8.1

                                                                                                                                        KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG                                                        

                                                                                                        NGÀY 04/08/2022                                                   

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

VIET THUAN 215-02

147

 

4.0

12642

18.00

P/S - CO

PHƯƠNG

 

 

2.       

HAI NAM 88

147

 

9.5

11565

19.00

CO1.7 – P/S

HẢI B

 

 

3.       

VIET THUAN 189

154

 

8.9

12271

21.00

CP – P/S

DƯƠNG A

HIẾU

 

4.       

VIEN DONG 68

106

 

7.6

4877

22.00

P/S - CO

ĐỒNG

 

 

5.       

VIET THUAN 235-01

165

 

5.0

14639

22.00

CO1.15 - CP

HƯNG

PHONG