CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 4/8.4

                                                                                                                           KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG                                                                                                                 

                                                                                                        NGÀY 04/08/2022                                                   

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

LYCAVITOS

190

 

6.2

32348

22.00

HN2.16 – P/S

DƯƠNG A

PHÓNG

 

 

NGÀY 05/08/2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

HOAI SON 56

79.8

 

2.7

2293

02.30

P/S - HO

PHÓNG

HIẾU