CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 15/8.2

                                                                                                                        KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG

NGÀY 15/08/2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

DONG BAC 22-01

146

 

8.9

11976

16.00

CO1.6 – P/S

HẢI B

 

 

2.       

VIET THUAN 189

154

 

7.0

12271

16.00

CP - CO

DƯƠNG A

ĐỒNG