CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 15/8.3

                                                                                                                       KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG

NGÀY 15/08/2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

YIN RUI

190

 

7.0

29644

23.00

CO1.1 – P/S

DƯƠNG A

ĐỒNG

 

 

NGÀY 16/08/2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

DONG BAC 22-10

147

 

3.6

10964

06.00

P/S - CO

DƯƠNG A

ĐỒNG

 

2.       

TRUONG NGUYEN OCEAN

147

 

4.0

11752

07.00

P/S - CO

CHÍNH

TỈNH

 

3.       

DONG BAC 22-08

147

 

4.2

10964

12.00

P/S - CO

HÙNG A

 

 

4.       

HUA XU

225

 

6.7

36559

13.30

P/S - HN

PHƯƠNG