CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 16/8.1

                                                                                                                       KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG

NGÀY 16/08/2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

YIN RUI

190

 

7.0

29644

01.00

CO1.1 – P/S

DƯƠNG A

CHÍNH

 

2.       

DONG BAC 22-10

147

 

3.6

10964

06.00

P/S - CO

DƯƠNG A

 

 

3.       

TRUONG NGUYEN OCEAN

147

 

4.0

11752

07.00

P/S - CO

CHÍNH

 

 

4.       

VIET THUAN STAR

181.5

 

8.2

24953

07.00

CP - CO

PHƯƠNG

HÙNG A

 

5.       

ATN OCEAN 79

109.8

 

3.5

5533

08.30

CO2.11 - CP

ĐỒNG

TỈNH

 

6.       

TRUONG THANH 88

92

 

7.0

3570

10.00

CXM – P/S

DŨNG B