CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH NGÀY 21.09 BS

NGÀY 21/09/2022 BS SĐ
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
MANOUSOS P
228
 
13.18
43158
11.00
P/S – HN
DƯƠNG A
 
HL
2.       
HOA LU 02
104
 
9.1
5178
13.00
HO1 - PS
CÔNG
TỈNH
 
3.       
CSE FORTUNE EXPRESS
176
 
6.5
21508
14.00
CP – CO
MẪN
 
 
4.       
YUN SHENG
120
 
7.05
5702
18.00
HN2.13 – P/S
HÙNG B
 
 
5.       
VIET THUAN 215 – 07
147
 
4.0
11062
21.00
PS – CO
HẢI B
 
 
6.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   TBHT : VINH (0916811411)

    TRỰC ĐH : MR CHÍNH(0912103363)