CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 22/9.1

                                                                                                                                         NGÀY 22/09/2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

VIET THUAN 198

134

 

8.0

6951

08.30

CP – CO

DŨNG A

HIẾU

 

2.       

VIET THUAN 215 – 07

147

 

4.0

11062

09.30

CO2.12 – CP

HẢI B