CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 22/9.2

                                                                                                                                                                        NGÀY 22/09/2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

GOLDEN PHOENIX

225

 

7.2

39973

19.00

HN2.5 - HN

CHÍNH

 

 

2.       

DONG BAC 22-04

147

 

3.6

12137

19.30

P/S – KM6

HẢI B

HIẾU