CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KÉ HOẠCH DẪN TÀU LÚC 1600LT/23.09.2022

KẾ HOẠCH DẪN TẦU
Từ 16.00 giờ ngày 23 tháng 09 năm 2022 đến 08.00 giờ ngày 24 tháng 09 năm 2022
Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn
 
NGÀY 23/09/2022 BS
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
TRUONG NGUYEN 18
92
 
2.2
2656
20.00
HO5 – CXM
ĐỒNG
 
 
2.       
VIET THUAN 215-07
146.5
 
7.6
11062
22.00
CP – P/S
HÙNG A
HÙNG B
 
3.       
VIET THUAN 215-05
147
 
4.0
12642
22.30
CO2.12 - CP
MẪN
 
 
4.       
GAO XIN 15
113
 
6.7
5092
22.30
P/S - CO
ĐỒNG
 
 
5.       
JU XIN
190
 
6.5
33032
23.00
HN2.11 – P/S
HẢI A
 
 
 
NGÀY 24/09/2022
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
TRUONG THANH 88
92
 
2.8
3570
05.00
P/S - HO
HÙNG B
 
 
2.       
SUN GOLD
186
 
5.5
26026
08.00
P/S - CO
HẢI A
HÙNG A