CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 24.09.2022

KẾ HOẠCH DẪN TẦU
Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn
NGÀY 24/09/2022
TBHT – NGUYỄN TRUNG HIẾU : 0359879288                                                                        TĐH – MR.PHONG : 0912533984
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
TRUONG NGUYEN 18
92
 
5.8
2656
08.30
CXM – HO2
HÙNG B
 
 
2.       
VIET THUAN 215-02
147
 
4.0
12642
11.00
P/S - CO
HÙNG A
 
 
3.       
HAI NAM 39
171
 
5.5
17979
11.30
P/S - CO
MẪN
 
 
4.       
TRUONG THANH 88
92
 
2.8
3570
12.00
P/S - HO
HÙNG B
 
 
5.       
PEACE STAR
158
 
6.0
13865
15.00
P/S - CO
DƯƠNG B
DŨNG B
 
6.       
SEAPEARL
177
 
4.0
19943
20.00
P/S - CO
NAM
TỈNH