CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 27/11/2022

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
 
 
NGÀY 27.11.2022
   TĐH : MR PHONG ( 0912533984)
   TBHT: MR PHÓNG ( 0363636845)
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET THUAN 189
154
 
4.2
12271
14.00
P/S – CO
HẢI B
TỈNH