CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 27/11 Và 28/11/2022

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
 
NGÀY 27.11.2022
   TĐH : MR PHONG ( 0912533984)
   TBHT: MR PHÓNG ( 0363636845)
   
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
CHANG NING
158
 
9.1
13985
22.00
CO1.13 – P/S
HÙNG A
ĐỒNG
 
2.       
YOSEI MARU
70
 
4.85
1065
23.30
CO2.13 – P/S
DŨNG A
 
 
3.       
VIET THUAN 215-01
147
 
7.6
10995
23.00
CO2.11 – P/S
NAM
 
 
 
NGÀY 28.11.2022
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
TIEN QUANG 68
92.5
 
3.6
3543
02.00
P/S – HO
ĐỒNG
HÙNG A
 
2.       
ZHE HAI 522
190
 
12.9
31561
03.00
HN2.5 – P/S
NAM
DŨNG A
 
3.       
TAN BINH 239
178
 
6.4
19984
06.00
P/S – HN
NAM
DŨNG A
 
4.       
MEGHNA PARADISE
190
 
12.4
30002
09.00
HN2.4 – P/S
NAM
DŨNG A
 
5.       
VIET THUAN 235
165
 
8.8
14500
09.00
CP – P/S
HÙNG A
 
YK-ĐH