CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 30/11/2022 LẦN 2

 NGÀY 30.11.2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

GOLDEN STAR

154

 

6.2

14743

20.00

P/S - CP

HÙNG A

TỈNH

YK-ĐH

 

NGÀY 01.12.2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

QUANG VINH 188

145

 

7.3

10923

02.00

CP - CO

HÙNG A

TỈNH

YK-TVN

2.       

SAMIR

190

 

8.8

30046

02.00

HN2.12 – P/S

CHÍNH

DŨNG B