CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU LÚC 1000LT/02.12.2022

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 00.00 giờ ngày 02 tháng 12 năm 2022 đến 16.00 giờ ngày 02 tháng 12 năm 2022
Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn
NGÀY 02.12.2022
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET THUAN 215-06
147.5
 
5.7
13697
03.00
P/S - CO
HẢI B
LÂM
 
1.       
HOANG PHUONG STAR
93
 
6.1
2490
07.00
CO1.9 – P/S
LÂM
 
 
2.       
VISSAI VCT 05
153
 
5.0
14851
07.00
HN2.19 - CO
HẢI B
 
 
3.       
HAI VIET STAR
112.5
 
3.4
5700
17.00
P/S - HO
HÙNG B