CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU LÚC 1600LT/02.12.2022

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 16.00 giờ ngày 02 tháng 12 năm 2022 đến 06.00 giờ ngày 03 tháng 12 năm 2022
Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn
NGÀY 02.12.2022
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
DONG BAC 22-07
147
 
7.0
10725
22.00
CO2.10 – P/S
HÙNG A
DŨNG B
 
 
NGÀY 03.12.2022
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
DONG BAC 22-10
147
 
3.2
10964
01.00
P/S - CO
HÙNG A
CÔNG
 
2.       
SHENG MAO HAI
190
 
6.8
32953
02.00
P/S - CO
HẢI A
 
 
3.       
YOSEI MARU
70
 
3.2
1065
05.00
P/S - CO
DŨNG B