CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 4/12/2022

                                                                                                                     KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Từ 12.00 giờ ngày 04 tháng 12 năm 2022 đến 12.00 giờ ngày 04 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn

NGÀY 04.12.2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

TAN BINH 239

178

 

10.32

19984

12.00

HN2.1 – P/S

PHƯƠNG

DŨNG A