CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 18/12/2022

                                                                                                                                                NGÀY 18.12.2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

JENNY LUCKY

181

 

6.0

22147

05.00

P/S - HN

MÃN

VINH

 

2.       

HAI NAM 39

171

 

9.7

17979

09.00

CO1.5 – P/S

MẪN

 

 

3.       

SOUTHERN WEALTH

92

 

4.5

2969

09.00

CO1.16 – P/S

VINH