CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU LÚC 1600LT/20.12.2022

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 16.00 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến 07.00 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2022
Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn
NGÀY 20.12.2022 SĐ&BS
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
HAI NAM 86
180
 
9.3
21385
23.00
CP – CO
DƯƠNG A
DƯƠNG B
 
 
NGÀY 21.12.2022
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
MERCURIUS
190
 
12.1
27986
00.00
HN2.15 – P/S
NAM
HÙNG B
 
2.       
QUANG VINH DIAMOND
165
 
4.2
14491
00.00
CO1.15 – CP
HẢI B
DŨNG B
 
3.       
AE MARS
190
 
12.7
31261
01.00
HN2.16 – P/S
DƯƠNG A
DƯƠNG B
 
4.       
YUN SHENG
120
 
5.0
5702
03.00
P/S - CO
HÙNG B