CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 24/12/2022

                                                                                                                KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Từ 01.00 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2022 đến 11.30 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn

NGÀY 24.12.2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

YOSEI MARU

65

 

3.2

1065

01.00

P/S – CO

LÂM

 

 

2.       

J HARMONY

169

 

6.9

17018

04.00

CP – CO

DƯƠNG A

HÙNG B

 

3.       

GRAND ROYAL EXPRESS

190

 

6.0

30000

08.00

P/S – HN

DƯƠNG A

DŨNG A

 

4.       

JENNY LUCKY

181

 

10.8

22147

09.00

HN2.4 – P/S

MẪN

 

 

5.       

XIN ZHOU XING

180

 

5.5

23584

11.30

P/S - HN

MẪN

 

 

6.       

PACIFIC 08

190

 

6.2

30083

13.00

HN2.10 – P/S

DƯƠNG A

DŨNG A

 

7.       

YOSEI MARU

70

 

4.8

1065

20.00

CO2.13 – P/S

PHÓNG

 

 

8.       

VIET THUAN 169

136

 

9.0

9693

21.00

CO1.13 – P/S

TRƯỜNG

 

 

9.       

DONG BAC 22-07

147

 

7.7

10275

21.00

CO2.10 – P/S

HÙNG A

HIẾU