CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 25/12/2022

                                                                                                      KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 25.12.2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

VIET THUAN 189

154

 

3.6

12271

04.00

P/S - CO

HÙNG A

HIẾU

 

2.       

VIET THUAN 215-07

146.6

 

4.0

11062

07.30

P/S - CO

NAM

TRƯỜNG

 

3.
VIET THUAN 215-07
 
146.6
 
 
4.0
11062
15.00
CO2.10 - CP
HÙNG A
HIẾU
 
4
VIET ANH 01
92
 
2.3
3430
17.00
P/S - CXM
VINH
 
 
5
EGE S
190
 
8.2
33312
18.00
P/S - CO
NAM
 
 
6
DONG BAC 22-02
146
 
9.0
10874
22.00
CO1.5 - P/S
PHƯƠNG
 
 
7 VIET THUAN 215-06 168
9.1 11062 22.00 CO1.14 - P/S HƯNG ĐỒNG
8 J HARMONY 169
9.7 17018 23.00 CO1.6 - P/S TÙNG