Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 27 & 28.12.2022

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 16.00 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2022 đến 12.00 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2022
Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn
NGÀY 27.12.2022
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
COREWISE OL
170
 
5.0
22855
20.00
P/S - CO
CHÍNH
 
 
 
NGÀY 28.12.2022
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
HAI NAM 79
161
 
9.9
16571
03.00
CO1.7 – P/S
HẢI B
DŨNG B
 
2.       
WAN HONG
169
 
6.0
16978
06.00
P/S - CO
HẢI B
DŨNG B
 
3.       
GREEN GENIE
200
 
10.68
34584
06.00
HN2.16 – P/S
CHÍNH
 
 
4.       
DOLPHIN 18
101
 
4.0
4963
07.00
P/S - HO
CÔNG
 
 
5.       
XIN AN NING
190
 
6.5
30963
09.00
P/S - HN
MẪN
 
 
6.       
YUE DIAN 103
254
 
12.5
64654
09.30
P/S - HN
CHÍNH