CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 26.01.2023

NGÀY 26.01.2023
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
HAI NAM 39
161
 
9.7
17979
07.00
CO1.5 – PS
HẢI A
 
 
2.       
YOSEI MARU
65
 
4.8
1065
07.00
CO2.13 – PS
ĐỒNG
 
 
3.