CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 26.01.2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 06.00 giờ ngày 26 tháng 01 năm 2023 đến 16.00 giờ ngày 26 tháng 01 năm 2023
 
NGÀY 26.01.2023
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
ATN OCEAN 88
104
 
7.6
4532
10.00
CP – P/S
TRƯỜNG
 
 
2.       
KHANH LINH 666
79.9
 
3.0
2146
10.00
P/S - HN
ĐỒNG
 
 
3.       
DONG BAC 22-10
147
 
8.0
10964
15.00
CO2.7 – P/S
NAM
TRƯỜNG