CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 26 & 27.01.2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 16.00 giờ ngày 26 tháng 01 năm 2023 đến 10.00 giờ ngày 27 tháng 01 năm 2023
 
NGÀY 26.01.2023
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
KHANH LINH 666
79.9
 
3.0
2146
23.00
HN2.16 – HN2.6
TRƯỜNG
 
 
 
 
NGÀY 27.01.2023
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
TRUONG NGUYEN OCEAN
147.5
 
4.2
11894
00.00
P/S - CO
NAM
 
 
2.       
QUEZON BRIDGE
171.9
 
5.5
17211
06.00
P/S - CO
NAM
TRƯỜNG