CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU LÚC 1600LT/27.01.2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 16.00 giờ ngày 27 tháng 01 năm 2023 đến 10.00 giờ ngày 28 tháng 01 năm 2023
Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn
NGÀY 28.01.2023
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET THUAN STAR
181.5
 
11.6
24953
07.00
CO1.2 – P/S
MẪN
VINH