CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH 29.01

NGÀY 29.01.2023
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
LP HARMONY
96.5
 
6.2
2987
06.00
HO3 – P/S
PHÓNG
CÔNG
 
2.       
ZHE HAI 521
190
 
6.0
31568
07.00
P/S – HN2.16
CHÍNH
HÙNG A
 
3.       
VTT SUN
110
 
3.4
3640
09.00
P/S – HO4
PHÓNG
CÔNG
 
4.       
KHANH LINH 666
79.9
 
7.0
2146
11.00
HN2.20 - PS
LÂM
 
 
5.       
VTT SUN
110
 
3.4
3640
14.30
HO4 - CXM
PHÓNG
CÔNG
 
6.       
VIET THUAN 235
165
 
4.5
14500
21.00
PS – CO2.9
HẢI A
HÙNG B