CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU LÚC 1600LT/23.03.2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 03.00 giờ ngày 23 tháng 03 năm 2023 đến 14.00 giờ ngày 23 tháng 03 năm 2023
Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn
NGÀY 23.03.2023
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET THUAN STAR
181.5
 
11.6
24953
03.00
CO1.1 – P/S
MẪN
 
 
2.       
JOSCO TAIZHOU
190
 
6.0
30988
06.00
P/S - HN
NAM
 
 
3.       
VIET THUAN 169
136
 
9.0
9693
06.30
CP – P/S
VINH
 
 
4.       
HAI NAM 39
171
 
5.5
17979
07.30
CO1.5 - CP
HÙNG A
 
 
5.       
CSE GLORY EXPRESS
176
 
5.5
21508
09.00
P/S - CO
MẪN
 
 
6.       
CSE PROSPERITY EXPRESS
169
 
8.3
16962
09.00
CO2.1 – P/S
NAM
 
 
7.       
VTT SUN
112.5
 
3.2
3640
10.00
HO4 - CMX
LÂM
 
 
8.       
DONG BAC 22-10
147
 
6.8
10964
16.00
CO2.6 – P/S
HẢI B
ĐỒNG
 
 
NGÀY 24.03.2023
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET THUAN 189
154
 
9.0
12271
02.00
CO1.14 – P/S
CHÍNH
 
 
2.       
KYMOPOLIA
289
 
9.2
89701
05.00
HN2.5 – P/S
DƯƠNG A
 
 
3.       
ACE ETERNITY
292
 
7.5
93297
07.00
HN2.11 – P/S
CHÍNH
 
 
4.       
PACIFIC HOPE
169
 
10.3
17009
08.00
HN2.1 – P/S
HẢI B
ĐỒNG
 
5.       
DONG BAC 22-08
147
 
4.2
10964
11.00
P/S - CO
HẢI B
ĐỒNG