CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 24.03.2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 06.00 giờ ngày 24 tháng 03 năm 2023 đến 16.00 giờ ngày 24 tháng 03 năm 2023
NGÀY 24.03.2023
    TBHT : NGUYỄN TRUNG HIẾU - 0359879288           TĐH : MR.PHƯƠNG- 0904268186
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
DONG BAC 22-08
147
 
4.2
10964
09.00
P/S - CO
HẢI B
ĐỒNG
 
2.       
KYMOPOLIA
289
 
9.2
89701
12.00
HN2.5 – P/S
CHÍNH
 
 
3.       
LONG TAN 239
169
 
9.7
16764
12.00
CO1.12 – P/S
TÙNG
TỈNH
 
4.       
VIET THUAN 235
165
 
8.8
14500
17.00
CP – P/S
TÙNG
TỈNH