CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 26.03.2023

 

NGÀY 26.03.2023
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
ENTERNAL LUCK
186
 
4.0
26071
01.00
CO2.5 – P/S
NAM
TRƯỜNG
 
2.       
TRUONGNGUYEN STAR
147
 
4.2
11752
07.30
CO2.12- CP
HÙNG A
CÔNG
 
3.       
BINH MINH 39
87.5
 
5.2
2445
10.00
HN2.20– HN2.16
DŨNG B
HIẾU
 
4.       
QUANGVINH DIAMOND
165
 
4.0
14491
12.30
P/S – CO1.17
NAM
TRƯỜNG
 
5.       
CLEAR HORIZON
300
 
12.3
106251
18.00
PS – HN2.6
CHÍNH
HẢI A
 
6.       
HTK PHOENIX
169
 
8.5
17019
19.00
PS – CO2.5
DƯƠNG B
CÔNG
 
7.       
LENA + LIEV
87
 
3.0
3779 + 140
19.30
HN1.8 – HN2.6
DŨNG A
TỈNH
 
8.       
VIET THUAN 235 – 02
151
 
9.4
15009
20.00
CP – PS
HÙNG A
LÂM
 
9.       
JOSCO TAIZHOU
190
 
10.4
30988
20.30
HN2.4 – HN2.7
HẢI A
ĐỒNG
 
10.  
VIET THUAN 10 – 02
103
 
4.0
4532
21.00
CO2.10 – CP
TRƯỜNG
CHÍNH