Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 27/03/2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
 
NGÀY 27.03.2023
 
    TĐH: MR PHƯƠNG ( 0904268186)
    TBHT: MR PHÓNG (0363636845)
 
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
HOA LU 02
104
 
4.0
5178
08.00
PS – CXM
DŨNG A
TỈNH
 
2.       
HAI NAM 88
147
 
4.0
11565
08.30
PS – CO
HÙNG A
TRƯỜNG
 
3.       
TRUONG THANH 88
92
 
2.8
3570
11.30
P/S – HO
HÙNG B
 
 
4.       
HAI NAM 79
161
 
9.9
16571
14.30
CO1.4 – P/S
HƯNG
ĐỒNG
 
5.       
STAR MONICA
198
 
11.75
34255
15.00
P/S – HN
DƯƠNG A
VINH
 
6.       
VIET THUAN 215 – 02
147
 
4.0
12642
20.00
PS – CO
HƯNG
ĐỒNG
 
7.       
VIET THUAN 10-02
104
 
7.7
4532
19.00
CP – CO
HÙNG B
 
 
8.       
ATAYAL ACE
135
 
3.0
9991
19.00
CO2.7 – P/S
VINH
 
 
9.       
VIET THUAN 215-07
146
 
5.2
11062
19.00
CO2.11 - P/S
DƯƠNG A
 
 
10.  
TRUONG NGUYEN STAR
147
 
8.0
11752
22.00
CP – P/S
HẢI B