Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

KHDT NGÀY 04/11/2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 04.11.2023
                                                                                                        
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
HAI NAM 06
88
 
5.0
2165
02.00
CP – P/S
DŨNG B
 
 
2.        
HAI NAM 19
94
 
5.1
2734
08.00
CP – P/S
PHÓNG
 
 
3.        
MINH PHU 17
79.8
 
7.0
2515
09.00
CXM – P/S
VINH
 
 
4.        
VIET THUANN 215-05
147
 
4.5
13642
09.00
CO2.7 - CP
HÙNG A
DƯƠNG A
 
5.        
DESERT FAITH
200
 
7.0
35427
12.00
P/S - HN
MẪN
 
 
6.        
YU SHUN
87
 
4.0
2690
12.00
P/S - CO
VINH
 
 
NGÀY 05.11.2023
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
YU SHUN
87
 
6.0
2690
08.00
CO1.9 – P/S
TỈNH
CÔNG
 
2.        
VIET THUAN 215-05
147
 
8.2
12642
08.00
CP – P/S
HẢI B
PHƯƠNG
 
3.        
MARO K
190
 
6.3
32287
12.00
P/S - HN
PHƯƠNG
HẢI B