Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 10/11/2023

 NGÀY 10.11.2023

STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
SFAKIA WAVE
229
 
8.0
47984
08.00
HN2.4 – P/S
DƯƠNG B
DŨNG B
 
2.        
TRUONG AN 19
82
 
2.4
2131
15.30
HN2.14 – P/S
DŨNG B
 
 
3.        
MARIANNA
190
 
5.6
31532
17.00
P/S - HN
DƯƠNG B
 
 
4.        
TRUONG NGUYEN STAR
147
 
7.9
11752
18.00
CO2.5 – P/S
HẢI B
ĐỒNG
 
5.        
YOSEI MARU
70
 
3.2
1065
18.00
P/S – CO
DŨNG B
 
 
 
NGÀY 11.11.2023
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
TAN BINH 245
169
 
5.6
16954
00.00
CO2.6 – CP
HÙNG B
TÙNG
 
2.        
VIET THUAN 235
165
 
8.8
14500
03.00
CP – P/S
TÙNG
 
 
3.        
GREAT WENKAI
190
 
11.3
27992
05.00
CO1.1 – P/S
MẪN
   DŨNG A
 
4.        
CHARLENE
170
 
8.0
17209
09.00
P/S - CO
TÙNG
 
 
5.        
VIET THUAN 215 – 03
147
 
7.6
12642
09.00
CO2.12 – P/S
HÙNG B