CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 13/11/2023

 NGÀY 13.11.2023

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.        

SEMA M

255

 

10.25

58107

08.00

P/S - HN

HẢI A

 

 

2.        

VIET THUAN 235-02

150

 

9.4

15009

09.00

CO2.4 – P/S

HẢI B

 

 

3.        

TRUONG AN 126

95

 

3.0

2702

13.00

HN2.13 – HN

TỈNH

 

 

4.        

HAPPY BULKER

165

 

8.4

15500

17.00

CO1.5 – P/S

HƯNG