CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 14/11/2023

                                                                                                                       KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Từ 00.00 giờ ngày 14 thá ng 11 năm 2023 đến 23.30 giờ ngày 14  tháng 11 năm 2023

                                       Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn                                                                                                          

           NGÀY 14.11.2023

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.        

MARO K

190

 

12.9

32287

01.00

HN2.5 – P/S

NAM

HƯNG

 

2.        

HAI PHAT 26

95

 

2.9

2858

02.00

HN2.19 – HN2.4

TỈNH

 

 

3.        

HARVEST RAIN

237

 

11.9

54486

03.00

P/S – HN

NAM

HƯNG

 

4.        

YOSEI MARU

70

 

4.8

1065

04.00

CO2.13 – P/S

PHÓNG

 

 

5.        

TRUONG AN 126

95

 

6.1

2702

07.00

HN2.4 – HN

TỈNH

 

 

6.        

VIET THUAN 215-02

147

 

7.6

12642

13.00

CO2.9 – P/S

HÙNG A

LÂM

 

7.        

VIET THUAN 235-02

150

 

9.4

15009

13.00

CO2.4 – P/S

DƯƠNG A

MẠNH

 

8.        

TRUONG AN 126

95

 

6.1

2702

16.30

HN2.13 – P/S

LÂM

 

 

9.        

21 LUCKY

171

 

7.2

17977

16.40

P/S - CO

DƯƠNG A

MẠNH

 

10.    

VIET THUAN 215-05

147

 

7.6

12642

17.00

CO2.8 – P/S

HÙNG A

 

 

11.    

VTT 82

89.5

 

2.8

2624

17.30

HN1.5 – HN2.4

LÂM

 

 

12.    

TRUONG AN 126

95

 

6.1

2702

17.30

HN2.13 – P/S

CÔNG

 

 

13.    

HAI PHAT 26

95

 

5.4

2858

21.00

HN2.19 – P/S

LÂM

 

 

14.    

TAN BINH 245

169

 

10.0

16954

21.30

CO1.7 – P/S

DƯƠNG A

MẠNH

 

15.    

HAI NAM 39

171

 

5.5

17979

23.00

P/S - CO

HÙNG A

LÂM