Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 15.11.2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 06.00 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến 16.00 giờ ngày 15  tháng 11 năm 2023
                                                                                                          
NGÀY 15.11.2023
TBHT : NGUYỄN TRUNG HIEU – 0359879288    TĐH : MR.PHONG - 0912533984
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
VTT 82
89.5
 
5.8
2624
08.00
HN2.4 - HN
LÂM
 
 
2.        
HAI NAM 88
147
 
4.5
11565
09.30
P/S - CO
DƯƠNG A
MẠNH
 
3.        
TAN BINH 239
178
 
5.5
19984
12.00
P/S - CO
CHÍNH
 
 
4.        
TRUONG AN 03
110
 
2.6
3640
12.00
P/S - HN
DŨNG B
CÔNG
 
5.        
HAI NAM 39
171
 
5.5
17979
13.30
CO1.5 - CP
HÙNG B
PHƯƠNG