CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 15.11.2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 06.00 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến 16.00 giờ ngày 15  tháng 11 năm 2023
                                                                                                          
TBHT : NGUYỄN TRUNG HIEU – 0359879288    TĐH : MR.PHONG - 0912533984
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
VTT 82
89.5
 
5.8
2624
08.00
HN2.4 - HN
LÂM
 
 
2.        
HAI NAM 88
147
 
4.5
11565
09.30
P/S - CO
DƯƠNG A
MẠNH
 
3.        
TAN BINH 239
178
 
5.5
19984
12.00
P/S - CO
CHÍNH
 
 
4.        
TRUONG AN 03
110
 
2.6
3640
12.00
P/S - HN
DŨNG B
CÔNG
 
5.        
HAI NAM 39
171
 
5.5
17979
13.30
CO1.5 - CP
HÙNG B
PHƯƠNG