Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 15 & 16.11.2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 16.00 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến 10.00 giờ ngày 16  tháng 11 năm 2023
                                                                                                          
NGÀY 15.11.2023
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
DOLPHIN 18
101
 
4.0
4963
19.00
P/S - CO
CÔNG
 
 
2.        
HAI NAM 19
94
 
2.8
2734
23.30
P/S - CO
DŨNG B
 
 
 
 
                 NGÀY 16.11.2023
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
SOPHOCLES GRAECIA
229
 
12.69
44095
01.00
P/S – HN
CHÍNH
PHƯƠNG
 
2.        
MARIANNA
190
 
12.7
31532
03.30
HN2.16 – P/S
CHÍNH
PHƯƠNG
 
3.        
JOSCO RUNZHOU
197
 
6.6
33188
06.30
P/S - HN
CHÍNH
PHƯƠNG
 
4.        
MY HUNG
103
 
4.0
4089
08.30
P/S - CO
CÔNG