CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 16.11.2023

  KẾ HOẠCH DẪN TÀU

 
NGÀY 16.11.2023

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.        

HAI NAM 19

94

 

2.8

2734

00.30

P/S - CO

DŨNG B

 

 

2.        

SOPHOCLES GRAECIA

229

 

12.69

44095

01.00

P/S - HN

CHÍNH

PHƯƠNG

 

3.        

MARIANNA

190

 

12.81

31532

03.30

HN2.16 – P/S

CHÍNH

PHƯƠNG

 

4.        

JOSCO RUNZHOU

197

 

6.6

33188

06.30

P/S - HN

CHÍNH

PHƯƠNG

 

5.        

MY HUNG

103

 

4.0

4089

09.30

P/S - CO

CÔNG

 

 

6.        

VIET THUAN 215-06

167.5

 

5.6

13697

11.00

P/S - CO

HƯNG

HIẾU

 

7.        

VIMC BRAVE

190

 

6.8

29965

11.30

P/S - CO

DƯƠNG B

DŨNG A

 

8.        

HAPPINESS FRONTIER

169

 

5.2

17019

20.00

P/S - CO

HƯNG

HIẾU

 

 

 

NGÀY 17.11.2023

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.        

21 LUCKY

171

 

5.8

17977

06.00

CO2.5 – P/S

DƯƠNG B

DŨNG A

 

2.        

HAI NAM 39

171

 

9.2

17979

08.00

CP – CO

HƯNG

HIẾU

 

3.        

HAPPINESS FRONTIER

169

 

5.2

17019

09.00

CO – CP

DƯƠNG B

DŨNG A