Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 17/11/2023

 

STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
21 LUCKY
171
 
5.8
17977
06.00
CO2.5 – P/S
DƯƠNG B
DŨNG A
 
2.        
HAI NAM 39
171
 
9.2
17979
08.00
CP – CO
HƯNG
HIẾU
 
3.        
TRUONG AN 03
110
 
3.0
3640
09.00
HN2.9 – CO
DŨNG A
 
 
4.        
HAPPINESS FRONTIER
169
 
5.2
17019
09.30
CO2.6 – CP
DƯƠNG B
 
 
5.        
DOLPHIN 18
101
 
7.5
4963
17.00
CO1.10 – P/S
ĐỒNG
 
 
6.        
EUROSKY
180
 
10.0
23432
20.00
HN2.12 – P/S
HẢI A
PHƯƠNG
 
7.        
SOPHOCLES GRAECIA
229
 
10.6
44095
20.00
HN2.6 – HN
DƯƠNG A
HẢI B
 
8.        
VTT 82
89
 
6.0
2624
22.00
HN2.19 – P/S
ĐỒNG
 
 
9.        
FEDERAL SUTTON
190
 
7.0
24240
22.00
P/S – CO
HẢI A
 
 
                                                                                                               NGÀY 17.11.2023
                                                                                                                NGÀY 18.11.2023
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
ARIS LUCKY
190
 
12.0
27993
03.00
P/S - HN
HẢI A
PHƯƠNG
 
2.        
PETALON
229
 
13.28
47984
04.00
P/S- HN
DƯƠNG A
ĐỒNG
 
3.        
HAPPINESS FRONTIER
169
 
6.5
17019
05.00
CP – CO
HÙNG A
VINH
 
4.        
PACIFIC 01
169
 
9.9
16941
06.00
CO1.12 – P/S
     HẢI B
 
 
5.        
MY HUNG
103
 
7.5
4089
07.00
CO1.11 – P/S
VINH
 
 
6.        
PACIFIC ADVANCE
200
 
5.5
36449
07.00
P/S - CO
DƯƠNG A
ĐỒNG
 
7.        
21 LUCKY
171
 
5.0
17977
10.00
P/S – HN
HẢI B
 
 
8.        
SEMA M
255
 
7.0
58107
11.00
HN2.4 – P/S
HẢI A
PHƯƠNG